„GPS Контрол“ обогати портфолиото си с нови технологични решения за  автомобилния парк

  Георги Звезданов

  Да стартираш бизнес у нас, не е чак толкова трудно, но да го
  реализираш в мащабите, които си планирал, и най-вече без
  компромиси по отношение на качеството на продуктите,
  които предлагаш, е постижение за нашите географски ши-
  рини предвид конюнктурата на пазара. За 16 години „GPS
  Контрол” се превърна в ключов играч в областта на GPS технологиите
  в България, залагайки на безкомпромисно качество по отношение на
  компонентите, вложени в производството, които впоследствие се
  отплатиха с оптимизиране на разходите, повишаване на продажбите,
  спечелване на доверието и лоялността на клиентите.

 

 България

Компанията е основана през 2001 г. с предмет на дейност проектиране, изграждане и внедряване на инфор­мационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мо­ниторинг на обекти за контрол на транзитни товари, на акцизни товари, моторни превозни средства, плава­телни съдове, товари по железниците и др. Тя е сред първите фирми в Бълга­рия, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. Първият проект на фирмата, стартирал през ноември 2001 г., е внедрената GPS система за охрана на автомобили и товари на територията на Европа. Компанията изгражда един от първите 24-часови диспечерски центрове в страната, който съвместно с органите на реда на частно и държавно ниво гарантира на своите клиенти бърза и своевременна реакция при опит за неправомерно посегателство върху охранявания автомобил или товар.

Освен на българския пазар, „GPS Контрол” успешно се реализира и в чужбина, като отвори офиси в Румъ­ния, Италия и Австрия.

Компанията продължава да се раз­вива, като разширява и дообогатява портфолиото си, предлагайки нови технологични решения, които оптими­зират работата на автомобилния парк, пестят безценно време и икономисват финансови средства.

Система за контрол на водача

Едно от тях е система, която контролира нарушаването на ограниченията на скоростта на пътното платно от страна на водача. Новият модул на софтуерната програма на „GPS Контрол” вече не само индикира за моментната скорост на мо­торното превозно средство, но и инфор­мира кой, кога, къде и с колко километра е нарушил законовите ограничения на скоростта.

С този уникален за българския пазар софтуерен инструмент бързината вече има своята цена и транспортният мени­джър ще знае от кого да я изиска и как да я лимитира. За целта се използва на­вигационна подложка, която разполага с ограниченията на скоростта в рамките на пътната инфраструктура, и на тази база се подава информация кога и с колко водачът е надвишил максимално допус­тимата скорост във всички ограничи­телни участъци от пътя. Това позволява да бъде направен професионален профил на водача на базата на неговото поведе­ние зад волана на служебния автомобил.

Ефектът за фирмите, независимо дали са с малък, среден или голям автомоби­лен парк, е впечатляващ. От една страна, се дисциплинират водачите, от друга, се оптимизират разходите за гориво и под­дръжка на служебното моторно превозно средство, а от трета, не се уронва ими­джът на фирмата в обществото. Често служебните автомобили са брандирани с логото на фирмата и хулиганското поведение на пътя от страна на техните шофьори, пречупено през призмата на обикновения участник в движението и същевременно потребител, има отри­цателен ефект върху компанията и про­дуктите, които предлага. А когато един служител, в конкретния случай водач на МПС, знае, че е оценяван автоматично от софтуерна програма, без субективната намеса на човешкия фактор, той сам започва да изкоренява отрицателните си шофьорски навици най-малкото за да не бъде санкциониран, или в най-ло­шия случай – да загуби работата си. Освен това фирмите ще оптимизират и разходите си по задължителната застра­ховка „Гражданска отговорност”, чиято стойност на полицата вече е обвързана с профила на водача и неговото поведе­ние на пътя.

Наличието на подобен модул-регис­тър с информация за професионалните качества на водачите и тяхното поведе­ние по време на работа зад волана ще спомогне и глобално за повишаване на пътната безопасност.

Приложение за пренос на данни

Технологична новост е и модулът за свързване с външни софтуерни системи. Разработено е приложение, което дава възможност за комуникация между две различни софтуерни системи за пренос на данни и в двете посоки. Така външ­ните софтуерни системи ще могат да комуникират помежду си благодарение на API приложението, разработено от „GPS Контрол”.

Например има конкретно разработен продукт за агенция „Пътна инфраструк­тура”, който носи наименованието LIMA. Той е предназначен за снегопочиства­щите машини, които оперират на терито­рията на републиканската пътна мрежа. Агенция „Пътна инфраструктура” иска софтуерите на всички снегопочистващи фирми да имат връзка с LIMA, за да може в агенцията да се получава обобщена ин­формация за текущото снегопочистване – във всеки един момент да се знае колко километра от републиканската пътна мрежа са почистени. Затова „GPS Кон­трол” разработва софтуер, който прави тази връзка възможна.

Редно е всяка държавна фирма да разполага със собствена система, за да е независима от една или друга GPS компания. И въпросната софтуерна сис­тема да е съвместима с всички останали системи, за да може да обменя данни с тях. Затова „GPS Контрол” е разработил приложение, благодарение на което АПИ може да работи не само с LIMA, но и с всеки друг стандартизиран софтуерен продукт. Всъщност именно това липсва на софтуерните продукти, разработени за държавната администрация, и затова не могат да бъдат обединени в електронно правителство - липсата на необходимия интерфейс не позволява автоматична ко­муникация помежду им. „GPS Контрол” решава този проблем, като с продукта си прави възможна автоматичната комуникация между тях. Възможно е АПИ да осъществи подобна автома­тична комуникация и за тол таксите с консорциума „Капш трафик солюшънс” с водещ партньор австрийската Kapsch, който бе определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за полз­ване на републиканската пътна мрежа, стига да бъде постигната, разбира се, договорка между двете страни.

Контрол на горивото

Друго технологично решение, което „GPS Контрол” е доразвил, е системата за контрол на горивото. В един теж­котоварен автомобил то може да се контролира по три начина. Първият е с фабричен нивомер. Вторият е с до­пълнителен нивомер с капацитивна сонда в резервоара - по-скъп вариант, който обаче отчита по-прецизно. Ка­пацитивната сонда дава до 1% грешка. Третият начин е чрез връзка с бордо­вия компютър на превозното средство, като всички параметри от него могат да бъдат имплантирани в програмата. Тези три начина са обединени от „GPS Контрол” в един продукт.

Отделно срещу кражба на гориво фирмата предлага сензорна RFID ка­пачка на резервоара. Чрез нея може да се наблюдава в реално време къде и кога тя е била отворена или затво­рена, както и текущото й състояние. Сензорната капачка се състои от здрав заключващ механизъм и безконтактна RFID технология за оторизация. При неоторизиран достъп до капачката на резервоара се подава звуков сигнал в кабината на шофьора и се изпраща аларма към софтуера за наблюдение на системата. Като допълнителна опция се предлага стоманена антисифонна мрежа, която не позволява достъпа на маркуч до горивото. Вероятността за манипулиране на нормалната работа на капачката, както се случва при масово предлаганите по-евтини на па­зара капачки с магнитен тип контакт, е изключена.

Внедряването на тази система ще позволи осъществяването на реален контрол, което ще намали съществено кражбите на гориво от резервоара на тежкотоварните автомобили. Вярно, решението не е от най-евтините, но подобна инвестиция се изплаща много бързо във времето особено когато става въпрос за големи автопаркове, тир композиции и други. 

GPS Control

Едно интервю на

Илиян Динев
Изпълнителен Директор
на “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД

Пред Голдън Пейджис

  

1. Първата ми бизнес идея беше ...

Да започнем разработка на LCD монитори, да навлезем в полето на GPS технологиите или да разработим алармени охранителни системи за домове и автомобили.

След като направихме съответните маркетингови проучвания и анализи, стана ясно, че на етапа на който беше нашата икономика тогава, преди повече от 15 години, ресурса за развитие на LCD технологията в България бе крайно недостатъчен, което само по себе си не би ни позволило да бъдем конкурентни играчи в сегмента.

Алармените системи за автомобили, както и домашните такива не бяха новост и вече имаше определено насищане на пазара, макар и не родно производство. Така или иначе, проучванията и направените анализи напълно обосноваха факта, че разработката на GPS технологии е правилното решение.

2. Ако трябва да започна отначало, бих променил ...

Не бих променил много неща, но може би вече от перспективата на времето и опита, мога да кажа, че промяната би била в стратегията с която започнахме в началото. Тя обичайно е стандартна за всеки прохождащ бизнес, а именно: за да се минимизират рисковете и за да са по-ниски производствените разходи, да се влагат компоненти и материали със съответните компромиси в качеството.

С натрупания опит през годините, разбрахме и се убедихме, че по-скъпите и качествени компоненти вложени в производството са едни от тези ключови елементи в бизнеса, които всъщност минимизират разходите, повишават продажбите и затвърждават лоялността на клиента.

Последното е особено важно за бизнеса и икономиката, като цяло. А за нашата компания, лоялността на клиентите ни е от особено значение. Те са поставени на пиедестал.

3. Продуктът, който ни донесе най-голям успех е ...

Разбира се, популярната системата за наблюдение и управление на автопарк ФИКСИ.

Тази система позволи на голяма част от мениджърите на различни компании, да разрешат проблемите си при управлението на автомобилните си паркове, особено в периода на рецесия, който за всички бе много труден период, както знаете.

Софтуерното и хардуерното решение ФИКСИ, което разра- ботихме и им предложихме, с интуитивния си интерфейс,

компактност и ефективност, спести на бизнеса много излишни разходи за гориво и консумативи. Позволи им да обслужват по-коректно и прецизно клиентите си, което повиши приходите им. Оптимизира цялостния им логистичен процес, при това на разумна цена.

4. Най-тежкото решение, което съм взимал е ...

Как да ви кажа, вземал съм много тежки и рискови решения, но наистина се изправих пред истинско предизвикателство тогава, когато трябваше да реша, дали да продължа да бъда разработчик и производител на GPS системи или да въведа на пазара евтини чужди устройства. Второто щеше да позволи на компанията ни да премине по-лесно през сътресенията на рецесията, а определено имахме нужда от това, но от друга страна, така щяхме да загубим ключовото си предимство пред повечето конкуренти на пазара: да бъдем гъвкави и способни да отговорим и покрием всяка специфична нужда на клиента.

5. Най-големият ми урок в бизнеса е ...

Степенуването на уроците в бизнеса е сложно. Всички уроци са важни. Но наистина има един, който трябва да се научи още в началото, докато прохождаш, а още по- добре е да го знаеш предварително, преди да стартираш бизнеса. Да не обучаваш конкуренцията несъзнателно. Да направиш максимума да запазиш интелектуалния си потенциал и идеите си. Да ги представиш на света тогава, когато вече са напълно реализирани.

6. От тук нататък планирам ...

Качеството на продукта ни да се подобрява в крак с най- новите технологични изисквания, което да ЗАТВЪРДИ позицията ни на компания, която предлага най-добротокачество и обслужване на пазара в страната.

7. Моите служители биха ме описали като ...

Човека, част от екипа им. Считам, че работата в екип е една от формулите за успех. Аз съм част от този екип и допринасям за развитието на компанията, заедно с всички останали служители.

8. Литературният / филмов герой, който бих назначил на работа е ...

По-интересно е кой не бих назначил и това е… Кириак Стефчов.

Ноември 2015 г.

 

Българската компания „GPS Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на полулярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк FIXY. ЗА ДА ОТГОВОРИ НА ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА и задоволи разнообразните искания на клиентите, българската компания „GPS Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на полулярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк – FIXY, която ще представи по време на есенния технически панир в Пловдив т. г. Финансовите параметри в днешно време пряко се обвързват с конкретни цели и резултати. Всяка компания се стреми максимално добре да редуцира разходите си и да подобри качеството, за да запази позициите си на динамично променящите се пазари. Новото гъвкаво софтуерно решение на „GPS Контрол“ – FIXY FLEXY, дава възможност на клиентите да избират какво точно да наблюдават и анализират от работата на своя автопарк, кога и на каква цена. Това означава, че за всяка своя служебна кола може да изберете определен тип функционалност или набор от такива спрямо нуждите и моментния бюджет, с който разполагате.

Новата версия дава свободата на всеки клиент да избира какви възможности на FIXY да ползва, съобразно бюджета си – например наблюдение на автомобилите, справки за извършените маршрути, събития по време на движение, дневник на всеки автомобил, направления, изпращане на съобщения до шофьорите, информация от датчици, Web базирано решение и др. Друг нов елемент в системата FIXY FLEXY е така нареченият модул Green Trip. Основната опция при този модул е изпращане на предварително зададени серии маршрути от диспечерския център до шофьора (навигация на водача), спазвайки поредността на зададените маршрути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до пристигане на съответното местоназначение, подробни справки за извършени маршрути и спазване на поредността им. Green Trip позволява двупосочна текстова връзка с шофьора и възможност за своевременно пренасочване на движението. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни параметри като рязко ускорение, рязко спиране, стил на шофиране, зелени маршрути (оптимизирани маршрути – как с най-малко изминати километри да се покрие максимален брой маршрути, конкретно кой автомобил, съобразно трасето и задачата, да се изпрати и откъде най-оптимално да мине), чрез които се следи и анализира въглеродният отпечатък и респективно „зеленият“ имидж на компаниите.

септември 2012 г.

 

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, една от първите фирми у нас, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк, разработи и внедри в популярната и намираща все по-широко приложение логистична програма FIXY, модул Green Trip. Основната функция на този модул се състои в изпращане на предварително зададени серии маршрути от диспечерския център до шофьора на автомобила (навигация на водача), спазвайки поредността на зададените маршрути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до пристигане на съответното местоназначение, оптимизиране на товаренето на стока, подробни справки за извършени маршрути и спазване на поредността им. Green Trip позволява двупосочна текстова връзка между диспечерския център и шофьора и възможност за своевременно пренасочване на движението му. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни параметри като рязко ускорение, рязко спиране, стил на шофиране, зелени маршрути (оптимизирани маршрути - как с най-малко изминати километри да се покрият максимален брой маршрути, да се определи кой автомобил е в района и да се изпрати на адреса), чрез които се следи и анализира въглеродния отпечатък и респективно "зеления" имидж на компаниите.

Програмата FIXY ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки клиентът получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД разработи и собствен разходомер, следящ разхода на гориво на дизеловите камиони и микробуси с точност до 0,3% - 0,5%. Той ще бъде представен на предстоящото изложение "Транспорт и логистика", което стартира на 28 февруари т.г. в "Интер Експо Център", в гр. София. Чрез новия продукт се елиминира така наречения "канал за обратна нафта". Разходомерът следи моментната температура в резервоара, което чувствително минимиза грешките в отчитането. Допълнително разполага и с филтър за прочистване на горивото. Голяма част от компонентите, от които е изграден разходомерът, са японско производство. Допълнителен плюс е, че разходомер от този тип може да се постави на всеки тежкотоварен автомобил или микробус, независимо от годината на производство му.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД предлага на пазара и навигационен софтуер Nav N Go. iGO предоставя най-подробната пътна карта на България и всички градове в страната. Софтуерът изчислява най-подходящия път между две точки, а на дисплея на устройството се показва местоположението по време на движение.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД предлага на клиентите си и връзка с навигационната система Garmin. Тя включва двупосочна текстова връзка с шофьора и изпращане на предварително зададен от диспечерския център маршрут, който автоматично се визуализира в кабината на шофьора и водача започва да го следва.

Полезни за клиентита са и датчиците за автомобили, които могат да следят различни параметри. Например доста търсен е температурния датчик. Той следи температурата в хладилната камера на автомобила, което е от съществено значение за клиента.

На пазара се предлагат и така наречените персонални GPS-и, които следят ефективността на работата на служителите във фирмата. Благодарение на този продукт, работодателите могат да плащат за конкретно извършена работа.

февруари 2012 г. 

 

Една от малкото родни фирми в областта на GPS технологиите – "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, чества десетгодишен юбилей. Компанията е основана през 2001 г. с предмет на дейност проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти за контрол на транзитни товари, на акцизни товари, моторни превозни средства, плавателни съдове, товари по железници и др. Тя е една от първите фирми у нас, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. Първият проект на фирмата, стартирал през ноември 2001 г., е внедрената GPS система за охрана на автомобили и товари на територията на Европа. Компанията изгражда един от първите в страната 24-часови диспечерски центъра, който съвместно с органите на реда на частно и държавно ниво, гарантира на своите клиенти бърза и своевременна реакция при опит за неправомерно посегателство върху охранявания автомобил или товар.

 Логистичната програма FIXY е сред най-популярните разработки на GPS Контрол. Тя е надеждна и лесна за ползване, като същевременно оптимизира финансовите разходи на фирмите, разполагащи със собствен автотранспорт. Чрез нея се повишава продуктивносста и ефективността на работата, намаляват се разходите за гориво, прекратяват се злоупотребите на работното място, уплътнява се работното време, намаляват се средствата за поддръжка на автомобилния парк и т.н. Софтуерната програма FIXY обработва информацията, получена от GPS устройствата, монтирани в МПС, посредством GPRS канал за пренос на данни. 

 ноември 2011 г.

 

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746