„GPS Контрол“ обогати портфолиото си с нови технологични решения за автомобилния парк

Георги Звезданов

Да стартираш бизнес у нас, не е чак толкова трудно, но да го

реализираш в мащабите, които си планирал, и най-вече без
компромиси по отношение на качеството на продуктите,
които предлагаш, е постижение за нашите географски ши-
рини предвид конюнктурата на пазара. За 16 години „GPS
Контрол” се превърна в ключов играч в областта на GPS технологиите
в България, залагайки на безкомпромисно качество по отношение на
компонентите, вложени в производството, които впоследствие се
отплатиха с оптимизиране на разходите, повишаване на продажбите,
спечелване на доверието и лоялността на клиентите.

България

Компанията е основана през 2001 г. с предмет на дейност проектиране, изграждане и внедряване на инфор­мационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мо­ниторинг на обекти за контрол на транзитни товари, на акцизни товари, моторни превозни средства, плава­телни съдове, товари по железниците и др. Тя е сред първите фирми в Бълга­рия, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. Първият проект на фирмата, стартирал през ноември 2001 г., е внедрената GPS система за охрана на автомобили и товари на територията на Европа. Компанията изгражда един от първите 24-часови диспечерски центрове в страната, който съвместно с органите на реда на частно и държавно ниво гарантира на своите клиенти бърза и своевременна реакция при опит за неправомерно посегателство върху охранявания автомобил или товар.

Освен на българския пазар, „GPS Контрол” успешно се реализира и в чужбина, като отвори офиси в Румъ­ния, Италия и Австрия.

Компанията продължава да се раз­вива, като разширява и дообогатява портфолиото си, предлагайки нови технологични решения, които оптими­зират работата на автомобилния парк, пестят безценно време и икономисват финансови средства.

Система за контрол на водача

Едно от тях е система, която контролира нарушаването на ограниченията на скоростта на пътното платно от страна на водача. Новият модул на софтуерната програма на „GPS Контрол” вече не само индикира за моментната скорост на мо­торното превозно средство, но и инфор­мира кой, кога, къде и с колко километра е нарушил законовите ограничения на скоростта.

С този уникален за българския пазар софтуерен инструмент бързината вече има своята цена и транспортният мени­джър ще знае от кого да я изиска и как да я лимитира. За целта се използва на­вигационна подложка, която разполага с ограниченията на скоростта в рамките на пътната инфраструктура, и на тази база се подава информация кога и с колко водачът е надвишил максимално допус­тимата скорост във всички ограничи­телни участъци от пътя. Това позволява да бъде направен професионален профил на водача на базата на неговото поведе­ние зад волана на служебния автомобил.

Ефектът за фирмите, независимо дали са с малък, среден или голям автомоби­лен парк, е впечатляващ. От една страна, се дисциплинират водачите, от друга, се оптимизират разходите за гориво и под­дръжка на служебното моторно превозно средство, а от трета, не се уронва ими­джът на фирмата в обществото. Често служебните автомобили са брандирани с логото на фирмата и хулиганското поведение на пътя от страна на техните шофьори, пречупено през призмата на обикновения участник в движението и същевременно потребител, има отри­цателен ефект върху компанията и про­дуктите, които предлага. А когато един служител, в конкретния случай водач на МПС, знае, че е оценяван автоматично от софтуерна програма, без субективната намеса на човешкия фактор, той сам започва да изкоренява отрицателните си шофьорски навици най-малкото за да не бъде санкциониран, или в най-ло­шия случай – да загуби работата си. Освен това фирмите ще оптимизират и разходите си по задължителната застра­ховка „Гражданска отговорност”, чиято стойност на полицата вече е обвързана с профила на водача и неговото поведе­ние на пътя.

Наличието на подобен модул-регис­тър с информация за професионалните качества на водачите и тяхното поведе­ние по време на работа зад волана ще спомогне и глобално за повишаване на пътната безопасност.

Приложение за пренос на данни

Технологична новост е и модулът за свързване с външни софтуерни системи. Разработено е приложение, което дава възможност за комуникация между две различни софтуерни системи за пренос на данни и в двете посоки. Така външ­ните софтуерни системи ще могат да комуникират помежду си благодарение на API приложението, разработено от „GPS Контрол”.

Например има конкретно разработен продукт за агенция „Пътна инфраструк­тура”, който носи наименованието LIMA. Той е предназначен за снегопочиства­щите машини, които оперират на терито­рията на републиканската пътна мрежа. Агенция „Пътна инфраструктура” иска софтуерите на всички снегопочистващи фирми да имат връзка с LIMA, за да може в агенцията да се получава обобщена ин­формация за текущото снегопочистване – във всеки един момент да се знае колко километра от републиканската пътна мрежа са почистени. Затова „GPS Кон­трол” разработва софтуер, който прави тази връзка възможна.

Редно е всяка държавна фирма да разполага със собствена система, за да е независима от една или друга GPS компания. И въпросната софтуерна сис­тема да е съвместима с всички останали системи, за да може да обменя данни с тях. Затова „GPS Контрол” е разработил приложение, благодарение на което АПИ може да работи не само с LIMA, но и с всеки друг стандартизиран софтуерен продукт. Всъщност именно това липсва на софтуерните продукти, разработени за държавната администрация, и затова не могат да бъдат обединени в електронно правителство – липсата на необходимия интерфейс не позволява автоматична ко­муникация помежду им. „GPS Контрол” решава този проблем, като с продукта си прави възможна автоматичната комуникация между тях. Възможно е АПИ да осъществи подобна автома­тична комуникация и за тол таксите с консорциума „Капш трафик солюшънс” с водещ партньор австрийската Kapsch, който бе определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за полз­ване на републиканската пътна мрежа, стига да бъде постигната, разбира се, договорка между двете страни.

Контрол на горивото

Друго технологично решение, което „GPS Контрол” е доразвил, е системата за контрол на горивото. В един теж­котоварен автомобил то може да се контролира по три начина. Първият е с фабричен нивомер. Вторият е с до­пълнителен нивомер с капацитивна сонда в резервоара – по-скъп вариант, който обаче отчита по-прецизно. Ка­пацитивната сонда дава до 1% грешка. Третият начин е чрез връзка с бордо­вия компютър на превозното средство, като всички параметри от него могат да бъдат имплантирани в програмата. Тези три начина са обединени от „GPS Контрол” в един продукт.

Отделно срещу кражба на гориво фирмата предлага сензорна RFID ка­пачка на резервоара. Чрез нея може да се наблюдава в реално време къде и кога тя е била отворена или затво­рена, както и текущото й състояние. Сензорната капачка се състои от здрав заключващ механизъм и безконтактна RFID технология за оторизация. При неоторизиран достъп до капачката на резервоара се подава звуков сигнал в кабината на шофьора и се изпраща аларма към софтуера за наблюдение на системата. Като допълнителна опция се предлага стоманена антисифонна мрежа, която не позволява достъпа на маркуч до горивото. Вероятността за манипулиране на нормалната работа на капачката, както се случва при масово предлаганите по-евтини на па­зара капачки с магнитен тип контакт, е изключена.

Внедряването на тази система ще позволи осъществяването на реален контрол, което ще намали съществено кражбите на гориво от резервоара на тежкотоварните автомобили. Вярно, решението не е от най-евтините, но подобна инвестиция се изплаща много бързо във времето особено когато става въпрос за големи автопаркове, тир композиции и други.