• Понеделник - Петък 08:15 - 16:45
Позвънете

Правила за ползване на сайта

Този сайт е собственост и се управлява от фирма „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД.

Уеб адресът www.gpscontrol.bg и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, описани по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се приема, че потребителят приема всички условия.

Права за ползване

Общи понятия
Настоящите Права за ползване уреждат отношенията между „Джи Пи Ес Контрол” ЕАД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава Интернет страницата на фирмата, (наричано по-долу потребител), във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез Интернет страницата, собственост на „Джи Пи Ес Контрол” ЕАД. С преминаването, през който и да е линк (хипервръзка) на страницата, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Права за ползване.

Коментари. Пускането на мнения и коментари за сайта, както и такива към дейността на корпорацията, трябва да спазват добрия тон и правилата на сайта, като „Джи Пи Ес Контрол” ЕАД си запазва правото да не разглежда мнения с нецензурно, обидно и/или некоректно съдържание.

Актуалност и достоверност. Чрез своята Интернет страница, „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД се стреми да предостави максимално точна, актуална и добре организирана информация за предлаганите от корпорацията услуги, продукти и дейности. „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД има отговорност към вида на публикуваната информация, към начина, по който е поднесена, към достоверност на данните, съгласно последната актуализация на страницата.

Връзки. Връзките от Интернет страницата на „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД към други сайтове са създадени единствено за удобство на потребителите на сайта. Корпорацията не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и резултатите от използването им. Връзка към сайта може да се прави само и единствено със съгласието на корпорацията и само за информация, подходяща за всички възрастови групи. Връзки към този сайт не могат да се създават свободно, особено в документи, които съдържат невярна информация за „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД, които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
При използване услугите на страницата на „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД потребителят се задължава:

 • да спазва настоящите Права за ползване, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Права за ползване;
 • да не репродуцира информацията от този сайт за комерсиални или обществени цели без изричното съгласие на „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД. Използването на информация и други материали от Интернет страницата на корпорацията е разрешено само в случай, че бъде опоменат източникът на информацията и има връзка към дейността на „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД. Желателно е при цитиране да се посочват: точен URL адрес; „ Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД и името на страницата, която е цитирана.
 • да не ползва тази страница в смисъл да предава и/или разпространява, материали които не отговарят на приложимото към момента българско и/или европейско законодателство, които могат да имат негативно въздействие върху физическото, емоционално или социално развитие на непълнолетни, пропагандират или окуражават използването на насилие, пропагандират екстремистки политически идеи или такива, които биха довели до расова или етническа омраза, материали, които накърняват човешкото достойнство или при представяне на политически идеи или събития обиждат хората и подтикват към незачитане на гледната им точка;
 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за обратна връзка и пускане на мнение, предложение и/или коментар;
 • има правото да получава системни съобщения, свързани с нови услуги, продукти и/или дейности, или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги на „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД;
 • потребителят е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват от него.

Приемайки настоящите Права за ползване, потребителят се съгласява предоставените от него данни да бъдат обработвани от „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на корпорацията.

Права и задължения на „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД:

 • да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби;
 • запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Права за ползване;
 • има право да предприеме съответните действия, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на корпорацията, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, мнения и/или коментари, които са с дискриминационен характер, информация, която е под закрила на авторското право, която нарушава права върху интелектуалната собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или оскърбяваща;
 • да гарантира съдържанието на всички реклами, фигуриращи в страницата, както и за запазените търговски марки, които те касаят, че не съдържат нецензурна и/или обидна информация, прокламират и/или разпространяват религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите;
 • отговорност носят единствено рекламодателите.
 • има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварителноизвестяване.

В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, „Джи Пи Ес Контрол ” ЕАД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

Отговорност за информацията
„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на Интернет операторите или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, в случай че потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги.

„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД

Адрес: 1592 София, бул. „Христофор Колумб“ № 43

Идент.№: 121452821

Идент.№ по ДДС: BG121452821