Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, съвместно с международни учени и експерти, както и учени от БАН, регистрира сдружение с нестопанска цел: „Клъстер Европейски Експерти“.

Целта на сдружението е да скъси границата между бизнеса и науката, като с това се даде тласък на иновтивните решения в редица области от живота.

Председател на Управителният съвет на сдружението е Проф.дтн. Петър Гецов.