• Пон - Пет 8:15 - 16:45
Позвънете

Инструкция за работа с FIXY

I. Екран за авторизация

Сн. 1

1. Въвеждане на потребител и парола за достъп до FIXY

Потребител и парола за достъп са предварително създадени и предоставени от служител на отдел „Техническа поддръжка“ или от клиент, на когото са предоставени съответните права.

!  Препоръчително е първоначално предоставената парола да бъде сменена.


Сн. 2

2. Икони

2.1. Бутон за добавяне на пряк път на началния екран на устройството.
Приложението работи по-компактно и по-бързо, без излишни ленти на браузъра.

При различните браузъри опцията за добавяне на пряк път на началния екран може да се различава. Сн. 2 е визуализиране на Chrome. При Safari, Opera и Firefox опцията за добавяне се намира потребителското меню на браузера.

2.2. Бутон за избор на език.
Възможен и избор между български, английски и румънски език.

3. Смяна на парола 

След първоначално въвеждане на предоставената от служител на отдел 

“Техническа поддръжка” парола, се появява прозорец за смяна на паролата. Новата парола трябва да съдържа следните символи: малка буква, голяма буква, цифра и да е с мин. дължина 6 символа. Съществува възможност за автоматично генериране на парола по изброените критерии.

Сн. 2а

II. Начална страница

Основен работен прозорец


Сн. 3

1. Потребителски профил


Сн. 4

1.1. Визуализира се потребителя, влязъл в системата, и неговото име.

1.2. Визуализира се бутон за избор на език на приложението – български, английски или румънски език.
1.3. Бутон за Потребителски настройки :

• Възможност за избор кои известия да се визуализират.
• Възможност за избор на продължителност за показване на известията (след колко секунди да изчезнат от екрана).
• Възможност за избор на типа карта по подразбиране на екрана между OSM Map, Google street, Google Satellite, Google Hybrid и Google Terrain. Основната карта е OSM Map. Като допълнителна услуга могат да бъдат включени услугите на Google (карти, трафик, адреси и Street View).


Сн. 5

1.4. Бутон за добавяне към началния екран (появява се, ако не е добавен от логин формата).

1.5. Бутон за абониране за известия на браузера от FIXY .

При активиране, към браузера се подават предварително заложените известия, дефинирани в менюто “Настройки“, “Известия

1.6. Бутон за преглед на устройствата, абонирани за известия .

Показват се всички устройства(PC Браузер, мобилен браузер, таблет и т.н.), а текущото такова е маркирано със “звезда”. В това меню могат да се активират, дезактивират и изтриват абонирани вече устройства.

Сн. 5а

 

1.7. Изход от системата FIXY.

1.8. Избор на типа карта на екрана може да бъде направен и от бързия бутон  Настройки на картата на началния екран.
Промяната, направена от този бутон, важи само за текущата сесия. При презареждане на страницата, се визуализира избраната по подразбиране карта.


Сн. 6

2. Странична лента (Sidebar)

2.1. Раздел Групи
Има възможност за избор на група или подгрупа, ако автопарка е организиран по този начин.
С бутона вдясно служи за скриване или показване на страничната лента. Стрелката пред името на групата/подгрупата показва дали подгрупите на главната група се визуализират или не. Ако стрелката сочи надясно, означава, че няма подгрупа на дадената група/подгрупа.
В празното поле с лупата може да се търси по име на група/подгрупа.


Сн. 7

2.2. Раздел Автомобили.
Тук се визуализират всички въведени в системата FIXY автомобили от автопарка. В празното поле с лупата може да се търси по рег.номер на автомобил или по част от него. Тази опция е удобна за големи автопаркове, където панелът с номерата и статуса на автомобилите не се вижда в целия си обем.


Сн. 8

Когато в квадратчето в първата колона  пред автомобила има поставена отметка, то той е видим върху картата. Т.е. върху картата се визуализират само избраните с отметка автомобили.


Сн. 9

Когато в квадратчето във втората колона  пред автомобила има поставена отметка, това означава, че всички избрани автомобили се виждат на един екран. Т.е. картата се преоразмерява, така че всички избрани автомобили да са видими, независимо от текущата им позиция.

Иконките в третата колона показват текущия статус на всеки автомобил:

  • Автомобила е в движение. Маркера на автомобила върху картата е оцветен в син цвят  и ако е налична посока на движение, тя се визуализира под формата на стрелка.


Сн. 10

  •  Работа на място. Автомобилът е на контакт и не се е движил повече от 3 минути. Маркера на автомобила върху картата е оцветен в розов цвят .

  •  Автомобила е спрял. Маркера на автомобила върху картата е оцветен в червен цвят .

  •  Липсва GPS сигнал в последните изпратени от устройството данни. Маркера на автомобила върху картата е оцветен в сив цвят .

  •   Липсва връзка с устройството. Маркера на автомобила върху картата е оцветен в сив цвят .
    Когато за един автомобил има повече от една иконка на състоянието, наличните иконки се сменят непрекъснато, ако е активна иконката . Когато деактивирате иконката , спира смяната и се визуализира само една от тях. Датата и часа под рег.номер показват времето на последните данни от устройството.

2.3. Меню Филтри


Сн. 11

При избран филтър за показване на автомобилите, около иконката на филтъра се появява сив кръг. Визуализират се само автомобилите, които отговарят на избрания филтър. Значението на иконите е следното:

 Филтър Събитие – визуализират се само автомобилите, за които има предварително дефинирани събития.

 Филтър Съобщение – визуализират се само автомобилите с непрочетени съобщения.

 Филтър Направления – визуализират се само автомобилите с дефинирани направления.

 Филтър Напомняне – визуализират се само автомобилите с въведени в Дневника наближаващи или просрочени дейности.

 Филтър Само активни – видими остават само тези автомобили, които са активни в системата.

2.4. Раздел Статус.
Тук се визуализира информация за текущото състояние на автомобила. С единичен клик върху избрания автомобил в раздел Автомобили се визуализира текущото му състояние над неговия маркер върху картата. С двоен клик върху избрания автомобил в раздел Автомобили се преминава към раздел Статус.

Със стрелките нагоре/надолу може да се види различна информация за автомобила 

• Статус Престой – Когато автомобила е спрял, се визуализират дата и час на спиране, адрес на спиране и текущи координати. Ако има въведени събития и датчици, се визуализира и информация от тях.

• Статус Движение – Когато автомобила е в движение, се визуализират дата и час на тръгване, адрес на тръгване, текущи координати, текуща информация от датчици и събития.


Сн. 12

2.5. Раздел История.
В този раздел има възможност да се преглеждат всички маршрути на избрания автомобил за изминал период от време. Визуализира се таблица с избор на период. Има възможност за избор от предварително зададени периоди (Последния час, Днес, Вчера, Преди 2 дни, Преди 3 дни, Тази седмица, Последната седмица, Този месец, Последния месец) или да се избере друг конкретен период за визуализиране.


Сн. 13


Сн. 14

След избиране на периода, маршрута се визуализира на две места – вляво на екрана се вижда обобщена информация за превозното средство и маршрута му във формата на времева таблица (Timeline). А върху картата маршрута се визуализира под формата на следа със съответните маркери за ключовите моменти на избрания период.


Сн. 15

Под следата се визуализира и скоростта на движение на автомобила за избрания период в графичен вид.
Всички видове състояния на автомобила по време на маршрута се визуализират със съответния символ върху позицията на автомобила на картата.

2.6. Примери за Проиграване на маршрут.

След избора на период на маршрута на даден автомобил, след клик върху бутона Старт в лентата под картата, и избор на скорост на възпроизвеждане на маршрутите, автомобила започва да се движи по избрания маршрут със зададената скорост. Останалите бутони за управление на възпроизвеждането са Пауза и Стоп.
Има възможност за избор на скорост на възпроизвеждане.


Сн. 16


Сн. 17

По време на възпроизвеждане на маршрута се визуализират детайли за всяка една точка от него (дата, час, скорост, събития, посока). При избиране на икона , се отваря нов раздел на браузъра, в който се визуализира текущата точка от маршрута върхy Google maps. Нейните координати могат да бъдат копирани от адресното поле на браузъра.

От списъка с датчиците на автомобила може да се изберат за графична визуализация един или няколко от тях посредством отвореното меню. Графиката показва моментната стойност на съответния датчик.


Сн. 18

Движение – при избор на част от маршрута в списъка вляво, същия момент се визуализира върху картата с допълнителна информация относно състоянието на автомобила. Съответната част може да бъде възпроизведена по начина, описан по-горе.

Сн. 19

Работа на място – когато автомобила е на контакт и не е променил позицията си за повече от 3 минути:


Сн. 20

Паркинг – когато автомобила не е на контакт:


Сн. 21

Важни точки по маршрута – ако по време на даден маршрут има събития, съобщения, извършени дейности, до детайлите за маршрута в лентата вляво се появява съответната икона. В началото на детайлите за маршрута се появява стрелка надолу, чрез която се показват подробности. А в върху картата се визуализира прозорец с информация за събитието.


Сн. 22

2.7. Раздел Места.

Показва форми (точка, линия, полигон) на картата, предварително дефинирани като такива, които могат да влязат в различни справки и данните да бъдат анализирани (напр. в Събития, Направления и др.). Такива могат да бъдат често посещавани от автомобилите места. Напр. офис, сервиз, различни бензиностанции, паркинги или обекти (POI). И тъй като този списък може да не се побира на екрана, предвидена е възможност да се използва търсене, като в празното поле при лупата се напише част от името на мястото и то ще се визуализира по-долу.

За по-добра визуализация, подгрупите, които не съдържат места, са скрити. Показването им става чрез бутона “Покажи всички”. Подгрупите са с удебелен шрифт и от контрекстното меню … се добавят слоеве (групирани места с един и същ цвят, прозрачност, дебелина на линията и запълване) към съответната подгрупа.


Сн. 23

От контекстното меню се добавят нови слоеве (групирани места с един и същ цвят, прозрачност, дебелина  на линията и запълване) към съоветната подгрупа.

Сн. 23a

От менюто се отваря нов прозорец, за добавяне на нови форми (точка, линия или полигон)

Сн. 23b

3. Икони в главната лента (основно меню)

3.1. Икони

 Икона Спри обновяване на информация за автомобилите – използва се за временно преустановяване на обновяването на информацията за автомобилите.

 Икона Пусни обновяване на информация за автомобилите – използва се за възстановяване на обновяването на информацията за автомобилите.

 Икона Настройки – визуализира се списък с менюта за достъп до формите за въвеждане и редакция на данни и настройки на системата FIXY.


Сн. 24

 Икона Справки – изброени са всички видове справки, които могат да бъдат направени.
Подробности в т. IV Справки.


Сн. 25

 Икона Намери адрес – след въвеждане на текст, се показва списък с резултати. При избор на резултат с клик на левия бутон на мишката, той се визуализира на картата посредством маркер.


Сн. 26

Икона Помощ – При натискане се отваря подменю,  

Сн. 26а

Сн. 26b

3.2. Икони за известия (Notifications).
Валидни са цялата избрана група.

Когато иконите са подчертани, означава, че са активни и показват всички известия, свързани с иконата. Когато иконата не е подчертана, не е активна. Иконите се активират/деактивират с един клик на левия бутон на мишката. Промяната важи само за конкретната сесия. Задаване на иконите активни/неактивни по подразбиране се извършва в меню Потребителски настройки.

 Икона Събития. Показва броя потвърдени/активни събития, предварително дефинирани за автомобила.

 Икона Съобщения. Показва броя непрочетени съобщения, изпратени към автомобила.

 Икона Направления. Показва активните направления на автомобила.

 Икона Напомняния. Показва броя Наближаващи/Просрочени дейности за автомобила.

 Икона Гориво. Показва събития, свързани със системата за контрол на горивото – зареждане, отклонение.

При активни иконки, известията се визуализират под тях, подредени една под друга. Последното получено известие е най-отгоре.

4. Икони, свързани с картата (Map icons)

 Бутон Приближи

 Бутон Отдалечи

Бутони, които променят мащаба на картата (Zoom).

 Бутон Покажи всички места – показва/скрива формите, избрани от раздела Места.

 Бутон Покажи всички обекти – показва/скрива всички визуализирани автомобили върху картата.

 Бутон Следи всички обекти – всички следени автомобили са визуализират на един екран.

 Бутон Етикети – показва/скрива етикетите на автомобилите (рег.номер, иконка на всички автомобили)

 Бутон Групиране на маркери – с цел опростяване на визуализацията, автомобилите, достатъчно близо един до друг, се визуализират с един маркер с номер, отговарящ на броя на групираните автомобили. Бутона Групиране на маркери спира/пуска групирането.
Без групиране, върху картата се виждат всички автомобили от групата.


Сн. 27

При активен бутон Групиране на маркери, автомобилите се групират по близост на база мащаба на картата.


Сн. 28

 Бутон Трафик – вижда се само при активирани допълнителни услуги на Google с изключение на карта Google Satellite. Визуализира натовареността на трафика в реално време, предоставено от Google.

 Бутон Street View – вижда се само при активирани допълнителни услуги на Google с изключение на карта Google Satellite и избран автомобил. Визуализира се 3600 снимка от Google Street, ориентирана по посоката на автомобила. Това важи и при възпроизвеждането на маршрути от раздел История.

 Бутон Измерване на разстояние – служи за измерване на разстояние между две точки на картата. Режима се активира с натискане върху иконата. С мишката се кликва върху първата точка и се влачи до следващата точка. Появява се пунктирана линия. След избор на втората точка, измерването завършва и линията става непрекъсната. Изписва се разстоянието между двете точки. Напр. разстоянието по права линия между НДК и Катедралата „Св. Александър Невски“ е 1.70 км.


Сн. 29

5. Икони, свързани с История

Следа. Скрива/показва маркерите за начало и края на маршрута

Събития . Скрива/показва маркерите за събития

Съобщения. Скрива/показва маркерите за съобщения

Зареждане/Източване . Скрива/показва маркерите за събития, свързани с контрола на горивото

Дневник . Скрива/показва маркерите, свързани с Дневника

Начало . Връща възпроизвеждането на маршрута в начална позиция

Затвори. Изход от История

III. Въвеждане, редактиране и преглед на данни

Ако потребителят има нужните права, то той може да прави добавяне и редакция на данни.

1. Групи.

Основната група на клиента се създава от служителите на отдел „Техническа поддръжка“.

1.1. Редакция на група/подгрупа.
Ако е необходима редакция на група/подгрупа, се натиска иконка  , вдясно от името й. Показва се меню с четири възможности – Редактирай, Покажи, Нова група и Изтрий.


Сн. 30

Когато се избере Редактирай, се отваря нов прозорец, позволяващ:

• Редакция на името на групата/подгрупата

• Типа на групата/подгрупата (Фирма, Дейност, Отдел, Клон, Дистрибутор, Склад, Производство, Търговски отдел, Сервиз) е съгласно дейността на фирмата. При избор на тип на групата Сечение, във формата се появява списък на групите, които могат да бъдат включени/изключени в/от сечението (виж създаване на Сечение в т.III, 1.1.).

• Описание на групата/подгрупата – свободно поле за допълнително пояснение.

• Работно време – може да се зададе работно време на автомобилите и потребителите в групата/подгрупата. При изготвяне на справка от вида Пътен лист, движението на автомобилите ще бъде разделено в и извънработно време. (виж т. IV Справки, 1 и 2). За потребителите е възможно ограничаване на влизането в системата извънработно време (виж т.III, 3.1. Права на потребители). В раздел Опции е предвидена отметка за маркиране на лични маршрутите в извънработно време като лични.


Сн. 31

• В раздел Опции може да се редактират Лични маршрути извънработно време, да се взима изминатото разстояние от FMS или GPS и всички маршрути извън зададена форма (полигон) да се смятат за лични. Напр. като форма (полигон) може да бъде очертан град или район.


Сн. 32

  • В раздел Роли могат да се дефинират различни имена на роли, към които да бъдат асоциирани потребителите, напр. управител, отговорник, механик и др. При натискане на може да се редактира името на рилята. При изстриване името на ролята, тя се преименува по подразбиране. Ролите  са свързани с получаването на известия.

Сн. 32а

Направените редакции се записват след натискане на бутон Потвърди.


Сн. 33

1.2. Бутон Покажи.
Визуализира формата за редакция в режим само за четене.

1.3. Бутон Нова група.
Отваря се нов прозорец за създаване на нова подгрупа.

1.4. Бутон Изтрий.
Изтрива посочената група и всички нейни подгрупи.

2. Автомобили.

Въвеждането на автомобил (рег.номер, марка, модел) се извършва от служители на отдел „Техническа поддръжка“.
Кликвайки върху иконката , вдясно на регистрационния номер, се отваря прозорец с възможности и настройки, свързани с избрания автомобил.


Сн. 34

2.1. Проследи
При кликване изисква актуални данни от устройството и фокусира картата върху маркера на избрания автомобил.
2.2. Направления
При кликване върху бутона, се отваря формата за създаване, преглед и редакция на направление. Системата за обмен на направления изисква допълнително оборудване (навигация Garmin)


Сн. 35

Сн. 36

2.3. Съобщения
При кликване, се отваря формата за изпращане и преглед на получените съобщения. Системата за обмен на съобщения изисква допълнително оборудване (навигация Garmin)


Сн. 37

Съответните съобщения могат да бъдат видени в разделите входящи и изходящи съобщения на външното устройство GARMIN.

Сн. 38 Сн. 39

При обмен на съобщения при разрешени известия от тип съобщения, те се визуализират върху екрана в раздела за известия.


Сн. 40

2.4. Дневник
При кликване, се отваря формата за въвеждане на дейности в Дневника. (виж т.III, 3.1. Въвеждане на данни).


Сн. 41

2.5. Редакция
При натискане на бутон Редактирай, се отваря формата за редакция на автомобил. Попълване на раздел Основни данни


Сн. 42

Попълване на раздели Главен двигател и Втори двигател


Сн. 43

2.6. Настройки
Отваря подменюто за настройки на събития, датчици, напомняния, допълнителни характеристики за избрания автомобила.
• Въвеждане на събития
Въвеждане на ново събитие чрез бутона . Избор на шаблон от вече въведените такива (виж Въвеждане на данни в т.III, 3.1.).


Сн. 44

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране формата на събитията в режим само за четене.


Сн. 45

• Преглед на датчици

Въвеждане на датчици и шаблони за тях се извършва от служители на отдел Техническа поддръжка на Джи Пи Ес Контрол ЕАД.
При избор на датчик от меню Настройки за избран вече автомобил се визуализира екран, на който могат да се видят параметрите за конкретния датчик.


Сн. 46

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране формата на събитията в режим само за четене.


Сн. 47

• Въвеждане на напомняния
Въвеждане на ново напомняне чрез бутона . Избор на шаблон от вече създадените такива (виж Въвеждане на данни в т.III, 3.1.).


Сн. 48


Сн. 49

• Въвеждане на допълнителни характеристики – данни за автомобила, които не са предвидени в стандартните полета. Напр. цвят, год. на производство, рама, маса и др.


Сн. 50

2.7. Покажи
Отваря формата за редакция в режим само за четене.

3. Въвеждане на данни в меню Настройки


Сн. 51

3.1. Въвеждане на данни:


Сн. 52

• Въвеждане на RFID карти – RFID картите служат за идентификация на водача за конкретен маршрут.

Натискайки  се отваря прозорец за въвеждане на нова карта, където Номер е идентификационен номер на RFID картата, с която клиентът разполага. Физически номер е номерът, с който картата се разпознава от устройството. Той се състои от 10 символа и може да бъде намерен в поле RFID карта на Статуса на автомобила, след като тя е била използвана. В последното поле се прави избор на група, към която водача на МПС принадлежи.

Четец за въвеждане Физическия номер на картите за устройството на клиента (РС, таблет, смартфон) може да бъде закупен допълнително.


Сн. 53

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране на RFID картите.


Сн. 54

• Въвеждане на Водачи на МПС – натискайки , се отваря прозорец, където се въвеждат имената на водача на МПС, номерата на RFID картите за разделяне на служебни и лични маршрути, създаване на потребителско име и парола за достъп до приложение за водачи (в процес на разработка). Тук има възможност за добавяне на телефон и прикачване на снимка на водача. Има възможност за свързване на водач и потребител. FIXY изпраща всички известия, съобщения, направления на избран водач към свързания с него потребител. 


Сн. 55

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране на информацията за водача.


Сн. 56

• Добавяне на потребители с бутон – има възможност за въвеждане на име и фамилия, тип потребител, потребителско име и парола за достъп до системата FIXY и до коя група/подгрупа ще има достъп.


Сн. 57

С поставяне на отметка на всеки ред, се определят правата на потребителя за достъп до съответните функции на системата FIXY.


Сн. 58

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране на информацията за потребителя.


Сн. 59

Във формата “Контакти за връзка” се попълва имейл на потребителя, на който ще се получават известия от FIXY.При първоначално въвеждане на имейла, системата изпраща код за потвърждение, който трябва да бъде въведен в съответното поле.

Сн. 59a

При натискане на бутон Редактирай, се отваря менюто за определяне на ролята на потребителя.

Сн. 59b

Във формата “Контакти за връзка” се попълва имейл на потребителя, на който ще се получават известия. Припървоначално въвеждане на имейла, систената FIXY изпраща код за потвърждение, който трябва да бъде въведен  в съответното поле.

• Добавяне на дейности

Натискайки  се отварят полета, в които се въвеждат всички дейности, свързани с автомобилите – зареждане с гориво, смяна на гуми, сервиз, ГТП, застраховка Каско, застраховка ГО, винетка и др. Има възможност за избор на подходяща икона, съответстваща на извършваната дейност. Въведената информация има отношение към Дневника.


Сн. 60

• Добавяне на доставчици
Натискайки   се отварят полета, в които се въвеждат различни видове доставчици на услуги, напр. бензиностанции, сервизи, автомивки, застрахователни компании и др.


Сн. 61

• Добавяне на допълнителни характеристики – избор на допълнителни характеристики за конкретния автомобил от предварително създадени такива. (виж т.III, 2.6.)


Сн. 62

3.2. Настройки на събития
Въвеждане на шаблони за събития. Натискайки , се отваря прозорец за създаване на нов шаблон за събитие:


Сн. 63

И попълване на форма за нов шаблон, където Тип събитие е списък с всички типове събития, които се поддържат от системата FIXY (събития от датчици, превишаване на предварително зададена скорост, събития за регион или обект, и свързани с начина на шофиране), Шаблон е наименованието на шаблона, Име е името на събитието, което би се създало по този шаблон, Параметри – всеки тип събитие изисква определени параметри, напр. при събитие Превишена скорост, като параметър се задава скоростта, над която се генерира събитието.


Сн. 64

При поставена отметка в полето „Автоматична обработка“, потвърждаването и отмяната на събитието не изисква намеса на клиента. В противен случай, при генериране на събитието, се отваря форма за потвърждаване и за отмяна на събитието със съответния коментар.


Сн. 65


Сн. 66

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране на избрания шаблон.


Сн. 67

А при избор на Автомобили се визуализират всички автомобили от главната група:


Сн. 68

Поставена отметка в квадратчето пред регистрационния номер означава, че избраното събитие се отнася за всички автомобили:


Сн. 69

При следващ клик в квадратчето, се визуализира правоъгълник, което означава, че са избрани всички автомобили с активирано избраното събитие. Над таблицата с автомобилите се визуализира броя на избраните автомобили:


Сн. 70

При натискане на стрелката за сортиране на колона 1, избраните автомобили се подреждат най-отгоре в списъка:


Сн. 71

3.3. Въвеждане на напомняния за предстоящи дейности

Натискайки , се отваря прозорец за създаване на нов шаблон за напомняне. Има възможност за добавяне на тип Дейност, добавяне на Доставчик на услуги,
И попълване на форма за нов шаблон, където Шаблон е наименованието на шаблона, Дейност е списък с всички дейности, които се отнасят за текущата група (винетка, застраховка, сервиз, автомивка, смяна на гуми и др.), Доставчик е списък от всички доставчици, които се отнасят за текущата група , Параметри, зависещи от избраната дейност (цикличност по време и/или пробег и време или километри предварително напомняне), и свободно поле за попълване на забележка. При натискане на бутони Нова дейност и Нов доставчик, се отваря формата за добавяне на нови такива.


Сн. 72

А кликвайки върху , се появява възможност за редакция, изтриване или визуализиране на избрания шаблон.


Сн. 73

А при избор на Автомобили се визуализират всички автомобили от главната група:


Сн. 74

Поставена отметка в квадратчето пред регистрационния номер означава, че избраното напомняне се отнася за всички автомобили:


Сн. 75

При следващ клик в квадратчето, се визуализира правоъгълник, което означава, че са избрани всички автомобили с активирано избраното напомняне. Над таблицата с автомобилите се визуализира броя на избраните автомобили:


Сн. 76

При натискане на стрелката за сортиране на колона 1, избраните автомобили се подреждат най-отгоре в списъка:


Сн. 77

3.4. Импорт на Дневник
Служи за въвеждане в системата FIXY на дейности, генерирани от външен доставчик под формата на файл. Напр. електронна таблица, генерирана от доставчик на гориво, в която фигурират дата, час, количество и цена на зареденото гориво и рег.номер на автомобилите на клиента.

Избира се файл от компютъра на потребителя във формат .xls или .xlsx и се избира шаблон, в който са описани имената на колоните. Може да се избере и създаване на нов шаблон.


Сн. 78

3.5. Потребителски настройки
Подробно разгледано в т.II, 1.3.


Сн. 79

3.6. Известия

Служи за настройка на известията, които FIXY изпраща до потребителите.

Сн. 79a

При натискане на , се отваря форма за настройка на известие според неговия тип.

IV. Справки – налично е голямо разнообразие от справки

Всяка справка се генерира след избор на група, шофьор, период и др. и може да бъде визуализирана в три формата: HTML, PDF и Excel. Справката може да бъде изпратена на посочен в празното поле електронен адрес. Справки, генерирани във формат HTML се визуализират на екрана. А за справки, генерирани във формат PDF и Excel, резултата е генериране на линк за сваляне на съответния файл. Ако е попълнен имейл, справката ще бъде изпратена на него, вместо да бъде визуализирана.


Сн. 80


Сн. 81

При предварително избран период, има възможност за запис на справката, като шаблон и задаване на изпълнението й по график.

Сн. 81а

При избор “Запази като шаблон” е необходимо да се въведе името на шаблона, с което справката ще се вижда в раздел “От Шаблон”.

Сн. 81b

Пти избор на съответната справка от шаблон, зададените първоначално полета се попълват автоматично.

Сн. 81c

При избор “Запази като график” е необходимо да се въведе името на графика и първоначалната дата на неговото изпълнение.

Сн. 81d

Когато настъпят  дата и час, зададени в полето “Дата на изпълнение”, справката се генерира автоматично според зададените в нея критерии и автоматично отново се изчислява дата и час на следващото изпълнение, съгласно зададения период в съответното поле.

Сн. 81e

Например, при избран период ” Миналата седмица” и дата на първо изпълнение в понеделник 8:00 ч, всеки понеделник в 8:00 ч ще бъде генерирана справка за предходната седмица. Ако има зададен имейл, след генериране, съответната справка ще бъде изпратена на въведения имейл.

Всички справки, генерирани ръчно или по график, могат да бъдат прегледани в таб “Генерирани справки”. При натискане на иконите в колона “Покажи” в нов прозорец се показва генерираната вече справка.

Сн. 81f

Ако иконата е оцветена в червено , няма генерирана справка, като причината за това се вижда, когато се задържи мишката върху иконата.

Сн. 81g

1. Пътен лист по групи

Генерира се справка за движението на автомобилите от избраната група и нейните подгрупи за избран период от време:


Сн. 82

2. Пътен лист по автомобили

Генерира се справка за движението на избраните автомобили за избран период от време:


Сн. 83

3. Пътен лист по водачи

Генерира се справка за движението на автомобилите, управлявани от избраните водачи за избран период от време:


Сн. 84

4. Обобщена – движение на автомобили (Общ отчет за изминати километри и изразходвано гориво)

Генерира се обобщена справка за движението на автомобилите от избраната група и нейните подгрупи за избран период от време:


Сн. 85

5. Обобщена – движение на водачи (Общ отчет за изминати километри и изразходвано гориво)

Генерира се обобщена справка за движението на автомобилите, управлявани от избраните водачи за избран период от време:


Сн. 86

6. Обща по дни (Справка за движение по дни)

Генерира се обобщена справка за движението на автомобилите от избраната група и нейните подгрупи, за избран период от време, но разбита по дни:


Сн. 87

7. Обща по автомобили (Обобщена справка за движение по автомобили)

Генерира се обобщена справка за движението на автомобилите от избраната група и нейните подгрупи, за избран период от време, но разбита по автомобили:


Сн. 88

8. Справка за лимити по водачи (Отчет за използван лимит по водачи)

Генерира се справка за дефинираните лимити на пробег в км на водачи за дадена група и нейните подгрупи за избран период от време:


Сн. 89

9. Справка за лимити по водачи над лимита (Отчет за използван лимит по водачи)

Генерира се справка за надвишения на дефинираните лимити на пробег в км на водачи за дадена група и нейните подгрупи за избран период от време:


Сн. 90

10. Справка за лимити по автомобили (Отчет за използван лимит по автомобили)

Генерира се справка за дефинираните лимити на пробег в км на автомобили за дадена група и нейните подгрупи за избран период от време:


Сн. 91

11. Съобщения

Генерира се справка за обменените съобщения между системата FIXY и външно устройство тип GARMIN, което осигурява двупосочна връзка с водача на МПС.


Сн. 92

12. Събития за автомобил – обобщена (Обобщена справка за възникнали събития)

Генерира се обобщена справка за събитията за избран автомобил за избран период от време.


Сн. 93

13. Справка по тип събитие – обобщена (Обобщена справка за възникнали събития)

Генерира се обобщена справка за всички събития от даден тип за всички автомобили за избран период от време.


Сн. 94

14. Справка за събитие – обобщена (Обобщена справка за възникнали събития)

Генерира се обобщена справка за събитията за конкретен автомобили за избран период от време.


Сн. 95

15. Справка по тип събитие (Справка за събитие)

Генерира се детайлна справка по тип събитие за всички автомобили за избран период от време.


Сн. 96

16. Събития за автомобил (Справка за автомобил и събитие)

Генерира се детайлна справка по тип събитие за конкретен автомобил за избран период от време.


Сн. 97

17. Справка за извършени дейности за автомобил

Генерира се детайлна справка за извършени дейности за избраните автомобили за избран период от време.


Сн. 98

18. Справка за извършени дейности (дневник) – (Справка за направени разходи по всички автомобили за период)

Генерира се детайлна справка по тип извършена дейност за всички автомобили за избран период от време.


Сн. 99

19. Справка за извършени дейности (дневник) – обобщена – (Обобщен дневник)

Генерира се обобщена справка по тип извършена дейност за всички автомобили за избран период от време.


Сн. 100

20. Предстоящи дейности (дневник) за група

Генерира се справка за предстоящи дейности за избрана група.


Сн. 101

21. Предстоящи дейности (дневник) по дейност

Генерира се справка за предстоящи дейности по тип дейност за всички групи.


Сн. 102

22. Активни направления

Генерира се справка за активни направления за избран автомобил.


Сн. 103

23. Направления за период (Активни направления)

Генерира се справка за активни направления за избран автомобил за избран период от време.


Сн. 104

24. Контрол на гориво

Генерира се справка за записаните от Системата за контрол на гориво зареждания и отклонения за избрани автомобили за избран период от време.